Door verder te gaan met uw navigatie, accepteert u het gebruik van cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren en om diensten en aanbiedingen voor te stellen die zijn afgestemd op uw interesses. Meer informatie.

Algemene voorwaarden en privacy beleid 

Welkom bij de algemene voorwaarden van www.toolboxformars.com.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De producten en diensten op http://www.toolboxformars.com worden aangeboden door Serenidad Comm.V., een Belgisch bedrijf met hoofdzetel te Edmond Vandervaerenstraat 88, 1560 Hoeilaart RPR Brussel. Serenidad Comm.V., hierna te noemen "Serenidad", is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0628.451.518. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 1 januari 2016.

   

1. Wat is de scope van dit document?

et beschrijft de wettelijke condities van online transacties op de website http://www.toolboxformars.com.
Het respecteert de geldende wetgeving in België en Europa, met name de wetten op de verkoop op afstand, e-business en de bescherming van persoonsgegevens (de Belgische wet van 12 april 2010 betreffende de bescherming van de consument)
Dit document is beschikbaar in het Engels, Frans en Nederlands.
Om online transacties uit te voeren, bent u verplicht deze voorwaarden te lezen en te accepteren.

2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor alle producten en diensten die online kunnen worden besteld bij www.toolboxformars.com; voor alle andere producten, verwijzen wij u naar de specifieke voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot offertes en aanvaardingen en / of verkoopovereenkomsten die aan Serenidad (Verkoper) elke Koper binden, handelend voor eigen rekening of voor rekening van een derde partij om professionele redenen of prive, via de www.toolboxformars.com website.

3. Online Overeenkomst

Het online bestelproces kan tot geen enkel rechtsgevolg leiden als de potentiële Koper deze voorwaarden en die van Serenidad niet uitdrukkelijk aanvaard heeft.
De Verkoper behoudt het recht om een bestelling te weigeren om elke reden die hij redelijk acht.
De Verkoper heeft zijn systeem zo geconfigureerd dat de Koper kennis kan nemen van deze voorwaarden op elk moment tijdens het bestelproces en er in elk geval dient mee in te stemmen, vooraleer hij de details van de aankoop bevestigt.

Veiligheid – fouten - archivering
Het koopproces wordt uitgevoerd binnen een beveiligde, gecodeerde omgeving (SSL-connectie).
De Verkoper heeft zijn systeem zo geconfigureerd dat de Koper eventuele gemaakte fouten kan corrigeren tijdens het invullen van de formulieren.
De Verkoper neemt ook de verantwoordelijkheid om alle relevante documenten betreffende uitgevoerde online transacties te bewaren en te archiveren.

Locatie van het Contract
Tenzij anders en schriftelijk bedongen, zullen alle online contracten worden onderworpen aan deze voorwaarden en worden geacht te zijn gevestigd op de zetel van de Verkoper te Hoeilaart, België.

4. Levering - Overmacht

De verzendings- en levertijden zijn indicatief. Toch zal de Verkoper zijn best doen om alle producten te leveren binnen 30 dagen na de bevestiging van de verkoop via e-mail.
De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitvoeren van de verplichtingen te wijten aan overmacht.
De Verkoper heeft het recht om leveringen op te splitsen in deel-leveringen. Hij kan geen enkele aansprakelijkheid nemen in het geval van een foutief aangegeven afleveradres door de Koper.

5. Garantie - Gebreken - Terugbetaling

De garantie is afhankelijk van het product of de bestelde dienst.
De Koper dient zichtbare gebreken en elke niet-conformiteit te melden binnen 2 werkdagen na de levering. Verborgen gebreken moeten worden gemeld binnen 15 dagen na hun ontdekking en in ieder geval niet meer dan 90 dagen na levering.
Elke vordering niet binnen deze termijn wordt niet-ontvankelijk verklaard.
Er kunnen geen goederen worden teruggestuurd naar de Verkoper zonder zijn schriftelijke toestemming.
De terugbetaling aan de Koper kan worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn als het defect aan het verkochte goed is vastgesteld en als de verkoper niet kiest voor reparatie of vervanging.

6. Beperkingen van de garantie

De Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van het verkochte product, zelfs indien hij over de mogelijkheid van dergelijke schade zou zijn geïnformeerd. Zijn expliciet uitgesloten van garantiedekking : winstderving van het verkochte product, verlies van gegevens, hogere kosten en uitgaven, inclusief exploitatieverliezen, markt verliezen, enz.

7. Prijs - Belastingen

De prijs wordt uitgedrukt in euro. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen; de producten worden weliswaar gefactureerd op basis van de in de orderbevestiging vermelde prijzen.
De Koper betaalt alle rechten en belastingen die van toepassing zijn op de verkoop, inclusief BTW.

8. Eigendomsvoorbehoud – Transfer van Risico

De Verkoper blijft eigendom van het verkochte goed tot het moment van volledige betaling van de verkoopsom.
De risico's van de verkochte producten worden overgedragen aan de Koper bij overdracht aan de transporteur.

9. Herroepingsrecht

Volgens de Belgische wetgeving en de Europese wet die de principes van de verkoop op afstand uiteenzet, kan de consument (het individu) de oorspronkelijke bestelling annuleren zonder reden en zonder kosten binnen 14 dagen na levering.
In dit geval zal de terugbetaling worden uitgevoerd in zijn geheel, binnen een redelijke termijn, mits de Koper de Verkoper schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing of via e-mail (hello@toolboxformars.com).
De mogelijke retourkosten worden gedragen door de Koper, die zich er ook toe verbindt de betrokken producten in oorspronkelijke staat, ongebruikt, in hun originele verpakking en in perfecte staat terug te sturen.

10. Betaling

De betaling geschiedt per kredietkaart of home banking uitsluitend via de beveiligde betaaldiensten van een externe leverancier.

11. Intellectuele Eigendom

De Verkoper is de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de inhoud en de configuratie van de site, alsook de domeinnaam.

12. Data Protectie

De Verkoper verzamelt, gebruikt en verspreidt de persoonlijke gegevens met betrekking tot de Koper voor het enige doel van het uitvoeren van de bestelling.
In ieder geval handelt de Verkoper in overeenstemming met de Belgische wetgeving en met de http://www.toolboxformars.com/privacy site waarnaar wordt verwezen in de opgenomen voorwaarden.
De Koper kan geen geldige bestelling maken zonder de voorwaarden van het privacybeleid te hebben goedgekeurd.
Elke vraag met betrekking tot de bescherming van gegevens of elke aanvraag to rechtzetting kan worden doorgestuurd naar hello@toolboxformars.com

13. Consumentenrechten

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Belgische wetgeving en worden regelmatig bijgewerkt. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet in overeenstemming zou zijn met de Belgische wetgeving op de bescherming van de consument,  zal de laatste voorrang hebben.

14. Wijzigingen

Deze algemene e-business voorwaarden van Serenidad - versie 1.0 - kunnen eenzijdig worden gewijzigd door Serenidad en zijn onmiddellijk van kracht na publicatie op de site. Gebruikers van de website worden aangeraden om regelmatig nieuwe updates te raadplegen. Deze Algemene Voorwaarden vormen de enige overeenkomst tussen de partijen en vervangen elk ander voorgaand document of eerdere overeenkomst.

15. Wet van toepassing - Bevoegdheid

Deze Algmene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en, in geval van betwisting, de bevoegde rechtbanken van Brussel.

PRIVACY BELEID

Serenidad Comm.V. engageert zich om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele informatie door ons verzameld op onze website zal worden verkocht, verhuurd of uitgeleend, tenzij uitdrukkelijk vermeld in dit Privacy Beleid en met uw instemming.
Alle persoonlijke informatie aan Serenidad verstrekt via onze website zal worden opgeslagen en gebruikt met de nodige voorzichtigheid en in overeenstemming met dit privacybeleid en met de bepalingen van de Belgische Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens van 8 december 1992.

Gebruik van informatie

Wij zullen geen informatie over u verzamelen, tenzij die informatie specifiek en bewust door u wordt aangeleverd, zoals bij voorbeeld wanneer u zich registreert als gebruiker van de website of wanneer u informatie aanvraagt, of wanneer u ons feedback wenst te geven op onze website.
Wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, kunnen ze worden gebruikt om uw identiteit te bevestigen; daarnaast stellen ze ons in staat om de diensten te leveren, aangeboden via deze website; aan verzoeken om informatie te voldoen of advies te verlenen. Terzelfdertijd stelt het ons in staat om deze website voor uw gebruikgemak te verbeteren en toekomstige diensten op deze website voor te bereiden.
Het kan voorkomen dat we met partners of derden niet-persoonlijke statistieken en op een geaggregeerd niveau delen over het aantal bezoekers van onze website, het gebruik ervan en andere vormen van interactie op de website. In ieder geval verkopen we noch delen we als Serenidad Comm.V informatie over u als individuele gebruiker van deze website, tenzij u akkoord gaat. Als u op deze website komt via een andere website kan Serenidad Comm.V. de naam van deze webpagina met het oog op interne administratie en analyses opslaan.

Beleid i.v.m. Cookies

Wanneer we diensten leveren, willen we ze aanbieden op een eenvoudige, handige en betrouwbare wijze.
Omdat de diensten worden aangeboden op het internet, betekent dit soms dat er kleine stukjes info op uw toestel worden geplaatst bij voorbeeld op uw computer of GSM.
Dit kan onder gaan om kleine bestanden die we kennen onder de naam van cookies. Ze kunnen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.
Deze stukjes informatie worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren voor u,bij voorbeeld: het herkennen van uw toestel, zodat u niet verplicht bent om dezelfde informatie meerdere keren te geven, omdat het system al weet dat u een gebruikersnaam heeft gegeven en wachtwoord. Tevens, kan op deze wijze worden gemeten hoeveel personen onze diensten gebruiken en kunnen die laatste worden verbeterd. Tegelijkertijd, kan men zo ervoor zorgen dat de capaciteit van de website voldoende groot is om een vlotte bereikbaarheid van onze website te verzekeren.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we nog altijd in overeenstemming zijn met het privacy beleid. Elke vraag of feedback is natuurlijk altijd welkom op: hello@toolboxformars.com.